วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

2010 Apple


ในปี 2010 Apple เปิดตัวiPadซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสคล้ายกับที่ใช้ในพวกเขาiPhoneและกลายเป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มือถือครั้งแรกเพื่อให้บรรลุความสำเร็จเชิงพาณิชย์ทั่วโลกนี้ได้จุดประกายตลาดใหม่สำหรับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และความหลากหลายของผู้ผลิตรายอื่นได้มีการผลิตรุ่นของตัวเองรวมทั้ง Samsung, HTC, Motorola, RIM, Sony, Amazon, HP, Microsoft, Archos และอื่น ๆ อีกมากมาย แท็บเล็ตในการแข่งขันใช้ความหลากหลายของระบบปฏิบัติการแม้ว่า contenders หลักคือiOS (Apple) Android (Google) ของ Windows (Microsoft) และQNX (RIM)
ในปี 2012 31% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสหรัฐได้รับรายงานมีแท็บเล็ตซึ่งถูกใช้เป็นหลักสำหรับการเผยแพร่เนื้อหาการบริโภคเช่นวิดีโอและข่าวสา

ฟังก์ชั่นทั่วไปของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในปี 2012 มีดังนี้:
  • ไร้สายเบราว์เซอร์มือถือฟังก์ชั่น (ใช้ 2G, 3G, 4G หรือ WiFi)
  • E-mail และอุปกรณ์สื่อทางสังคม (โดยปกติจะมีแอพพลิเคบูรณาการเพื่อนำฟีดทั้งหมดลงในมุมมองเดียวกัน)
  • ฟังก์ชั่นโทรศัพท์มือถือที่มีศักยภาพ (Messaging, โทรวิดีโอปีกเกอร์โฟนหรือหูฟังโทรศัพท์มือถือที่ใช้)
  • จีพีเอสนำทางด้วยดาวเทียม
  • ภาพนิ่งและกล้องวิดีโอฟังก์ชั่นภาพและวิดีโอการดูและแก้ไข
  • E-bookอ่าน (รวมทั้งรุ่นอิเล็กทรอนิกส์ของวารสาร)
  • ดาวน์โหลดแอพพลิเค (เกม, การศึกษา, สาธารณูปโภค)
  • สื่อแบบพกพาฟังก์ชั่น
  • มีน้ำหนักประมาณหนึ่งหรือสองปอนด์ (0.5 - 1 กิโลกรัม)
  • แบตเตอรี่ของ 3-1​​2 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือแท็บเล็ตเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือหรือผู้ช่วยดิจิตอลส่วนบุคคลรวมอยู่ในแบนหน้าจอสัมผัสและดำเนินการในขั้นต้นโดยการสัมผัสหน้าจอแทนที่จะใช้ทางกายภาพแป้นพิมพ์ . มันมักจะใช้บนหน้าจอแป้นพิมพ์เสมือนจริง , เรื่อย ๆปากกาสไตลัหรือปากกาดิจิตอล . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]คำนี้ยังอาจนำไปใช้กับความหลากหลายของรูปแบบปัจจัยที่แตกต่างกันในตำแหน่งของหน้าจอด้วยความเคารพกับแป้นพิมพ์ . รูปแบบมาตรฐานของแท็บเล็ตไม่ได้มีแป้นพิมพ์ในตัว แต่อาจจะเชื่อมต่อกับหนึ่งที่มีสายเชื่อมโยงหรือพอร์ต USB . แปลง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมีแป้นพิมพ์ในตัวที่สามารถซ่อนโดยหมุนร่วมกันหรือภาพนิ่งร่วมเผยให้เห็นเพียงหน้าจอสำหรับ
 การดำเนินการสัมผัสลูกผสมมีแป้นพิมพ์ที่ถอดออกได้เพื่อให้หน้าจอสัมผัสที่สามารถใช้เป็นแบบสแตนด์อโลนแท็บเล็ตสมุดรวมtouchscreens dual-และสามารถนำมาใช้เป็นโน๊ตบุ๊คโดยการแสดงแป้นพิมพ์เสมือนจริงในหนึ่งของพวกเขา


ตัวอย่างแรกของแท็บเล็ตข้อมูลแนวคิดที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 และ 20 ส่วนใหญ่เป็นงานต้นแบบและแนวคิด; ผงาดAlan Kay 's Dynabookของปี 1968 เชิงพาณิชย์ครั้งแรกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาบนพื้นฐานของแนวคิดปรากฏในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 ในช่วงยุค 2000 Microsoft พยายามสายผลิตภัณฑ์ค่อนข้างประสบความสำเร็จกับไมโครซอฟท์แท็บเล็ตพีซีซึ่งแกะสลักตลาดเฉพาะที่โรงพยาบาลและธุรกิจกลางแจ้ง

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

บทบาทของ Tablet


บทบาทของ Tablet เทคโนโลยีและสื ั อสารการศึกษา ่
ปจจั บุ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ั อสาร ่ (Information and Communication 
Technology  หรือ ICT)  ได้มีการพฒนาและน ั ามาประย ํ กต์ใช้อย่างกว้างขวาง ุ ท้งด้าน ั
เศรษฐกิจ  อตสาหกรรม ุ การบริการสงคม ั  สาธารณสขุ  สิงแวดล้อม ่ และการศึกษา ซึง่
การนาํ ICT  มาประยกต์ใช้ให้สอดคล้องก ุ บบริบทของแต่ละด้านน ั ้นั ได้มีการใช้ผ่านช่อง
ทางการสือสารในระบบเครือข่าย ่ เช่น สญญาณระบบ ั Wi-Fi, 3G และอปกรณ์ต่างๆ ุ เช่น
คอมพิวเตอร์  แทบเล ็ ต็ (Tablet) อนที ั จะท ่ าให้ผ ํ ้ส่งสารสามารถส่งข้อม ู ลข่าวสารถึงผ ู ้รู บสาร ั
ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัย
จากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสือสารที ่ ่ทนสม ั ยั ได้มีการประดิษฐ์
คิดค้นนวตกรรมใหม่ๆเกี ั ยวก ่ บคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบ ั ๊คุ เปลียนเป ่ น็
คอมพิวเตอร์พกพารปแบบใหม่ได้แก่ ู Tablet ซึงเป่ นที ็ นิยมใช้ก ่ นอย่างกว้างขวางท ั วโลก

ในช่วงปี พ.ศ. 2554 คาว่า ํ “แทบเล ็ ็ต” (Tablet) เปนชื ็ อที ่ ถ่ กกล่าวถึงในกล ู ่มสมาชิกที ุ ่
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิงเมื ่ อว่ นที ั 24  ่ สิงหาคม 2554 รฐบาลไทย ั
ได้แถลงนโยบายต่อรฐสภาที ั จะจ ่ ดหาและแจก ั Tablet ให้กบนั กเรียนในระด ั บชั ้นั ป. 1 ใช้กนั
ท้งประเทศ ั กยิ ็งท่ าให้แวดวงการใช้ ํ Tablet ในประเทศไทยตืนต่ วมากยิ ั งขึ้น

ระบบปฏิบัติการสำหรับ Tablet PC

ระบบปฏิบัติการสำหรับ Tablet PC

มาขยายความกันถึงระบบปฏิบัติการที่จะใช้สำหรับ Tablet PC แน่นอนว่าการจะใช้งานเจ้า Tablet PC นี้ ย่อมต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวโอเอสสำหรับจัดการทำงานเกี่ยวกับเครื่องด้วย ซึ่งอย่างที่บอกล่ะครับว่าไมโครซอฟท์เป็นผู้วางแนวทางไว้ ก็ต้องเป็นผู้พัฒนาโอเอสให้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งระบบปฏิบัติการสำหรับเจ้า Tablet PC นี้ก็คือวินโดวส์ XP ที่เราคุ้นเคยกันนี่เอง (แต่เป็นเวอร์ชันพิเศษสำหรับ Tablet PC โดยเฉพาะ) ไม่ใช่ว่าจะเอาวินโดวส์เอ็กซ์พีทั่วๆ ไป มาลงได้
คุณสมบัติของโอเอสตัวใหม่นี้ จะว่าไปแล้วก็ไม่แตกต่างไปจากเจ้าเอ็กซ์พีที่ลงในเครื่องคอมพ์ทั่วๆ ไปหรอกครับ เพราะพัฒนากันบนพื้นฐานของวินโดวส์เอ็กซ์พี โปรเฟสชันแนลอิดิชัน เพียงแต่เพิ่มส่วนที่เรียกว่า Advanced handwriting และ Speech Recognition เข้ามาเสริม ทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลลงใน Tablet PC ได้อย่างอเนกประสงค์มากขึ้น ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความเข้าไปอย่างเดียว ซึ่งระบบใหม่นี้มีความแตกต่างไปจากระบบ Handwriting บนวินโดวส์เอ็กซ์พีตัวเดิม เพราะคุณสมบัติของการเขียนลงบนหน้าจอได้เลย ทำให้ไม่สามารถนำโอเอสตัวเก่ามาติดตั้งลงบน Tablet PCได้ ซึ่งคุณสมบัติของ Windows XP Tablet Editionนี้มีดังนี้

•  ทำงานในคุณสมบัติแบบเดียวกับ Windows XP Professional Edition จึงมีคุณสมบัติหลายๆ อย่างเหมือนกัน เช่นความเสถียรภาพ ระบบรักษาความปลอดภัย แถมด้วยฟังก์ชันของ Handwriting และ Speech Recognition ในตัว
•  สามารถรองรับกับแอพพลิเคชันที่ทำงานได้บนวินโดวส์เอ็กซ์พีทุกประการ
•  รองรับการใช้งานเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป เพราะตัว Tablet PC นั้นมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าด็อกกิ้งสเตชัน ซึ่งสามารถรองรับกับอุปกรณ์รอบๆ ข้างได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อใช้งานร่วมกับเมาส์ คีย์บอร์ด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที
•  สามารถใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศเอ็กซ์พีได้เหมือนกัน และเมื่อดาวน์โหลด Office Pack for tablet PC มาติดตั้ง ก็จะทำให้ออฟฟิศเอ็กซ์พีนั้นรองรับการเขียนข้อมูลลงบนหน้าจอได้ด้วย
•  สามารถใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน้าจอการทำงานแบบ Touch Screen เพื่อใช้ในการสั่งงานโปรแกรมวินโดวส์ได้เหมือนกับการใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ด
•  มี Input Panel ซึ่งเปรียบเหมือนกับคีย์บอร์ดออนสกรีน (Keyboard on Screen) ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม ซึ่ง Input Panel นี้รองรับการเปลี่ยนลายมือให้เป็นข้อความด้วย เพื่อบันทึกลงในไฟล์เอกสารได้
•  ด้วย Microsoft Journal สามารถเปลี่ยน Tablet PC ให้เป็น Digital writing Note ในการเก็บข้อมูลรูปแบบเดียวกับลายมือ และเก็บลงใน Tablet PC ได้เหมือนกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
•  มีระบบ Handwriting Recognition เพื่อแปลงลายมือที่เขียนไปนั้น ให้กลายเป็นข้อความ Text ได้
•  รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียง เพื่อสั่งงานให้ Tablet PC ทำงานได้ตามเสียงที่สั่ง นอกจากนั้นยังป้อนข้อความลงเป็นเสียง เพื่อให้โปรแกรมสามารถเปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นข้อความได้ ซึ่งปัจจุบัน Tablet PC รองรับคุณสมบัตินี้ได้เพียงสามภาษาเท่านั้น ก็คืออังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
•  หน้าจอคมชันอ่านข้อความได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี CleatType ซึ่งช่วยให้ข้อความบนหน้าจอนั้นคมชัด สามารถอ่านได้อย่างสะดวก
•  คุณสมบัติของการหมุนหน้าจอได้ในตัว ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานเอกสารหรือว่าอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ได้สะดวก
•  สามารถใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการทำงานได้เหมือนกับเมาส์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้โปรแกรมการใช้เป็นพอยน์เตอร์ หรือว่าการลากแล้ววางก็ตาม
•  ติดตั้งและรองรับระบบไวร์เลสเน็ตเวิร์กในตัว ช่วยให้สะดวกในการใช้งานและสามารถเคลื่อนที่ได้โดยสะดวก
•  รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบ Hot Docking คือสามารถติดตั้ง หรือประกอบ Tablet PC เข้ากับตัวด็อกกิ้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องก่อน
•  น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก เพราะส่วนใหญ่ Tablet PC นั้นมีน้ำหนักเพียงสามปอนด์ หรือกิโลนิดๆ ทำให้ง่ายต่อการโยกย้าย หรือพกพาไปมา ซึ่งน้ำหนักเพียง 3 ปอนด์นี้ ถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กซึ่งส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักประมาณ 5 ปอนด์ หรือ 2 กิโลกรัมขึ้นไป
•  แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ทนนานกว่า เนื่องจากใช้ซีพียูประสิทธิภาพสูง และใช้พลังงานต่ำ เมื่อเทียบกับความสามารถของโน้ตบุ๊กในปัจจุบัน ทำให้ตัว tablet PC นั้น ใช้งานจากแบตเตอรี่เพียวๆ ได้นานกว่า ซึ่งต้องนับรวมถึงคุณสมบัติของ Power Management ในวินโดวส์เอ็กซ์พีด้วย โดยจะใช้งานได้ประมาณ 4 ชั่วโมง สำหรับการใช้งานแบบทั่วๆ ไป
•  Tablet PC มีคุณสมบัติที่เรียกว่า Fast Standby resume ซึ่งช่วยให้ Tablet PC ที่เข้าสู่โหมด Standby เพื่อประหยัดพลังงานสามารถกลับมาสู่โหมด Ready เพื่อเตรียมสำหรับการใช้งานได้เร็ว ภายใน 5 วินาที ซึ่งทำให้การทำงานไม่ติดขัด
ทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติคร่าวๆ ของ Tablet PC ยุคใหม่ ที่ใช้การทำงานของวินโดวส์เอ็กซ์พีเวอร์ชันสำหรับ Tablet PC โดยเฉพาะครับ ก็เรียกว่าเปรียบเทียบกันแล้ว น่าใช้กว่าโน้ตบุ๊กเยอะ เว้นแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ยังทำให้ผมไม่อยากใช้ Tablet PC ก็คือราคาที่สูงลิบของมันนั่นเอง เพราะเปรียบกันแล้ว มันสามารถซื้อโน้ตบุ๊กดีๆ ระดับเพนเทียม โฟร์ ได้ถึงสองตัวเลยทีเดียว

ถึงเวลาของการใช้ Tablet PC รึยัง
หากดูจากตัวอย่างโปรแกรมที่ผมยกมาให้ดูนั้น แม้จะยังคงมีไม่มาก แต่นับไปแล้ว โปรแกรมบนวินโดวส์ส่วนใหญ่จะสามารถนำมาใช้ร่วมกับ Tablet PC ได้เลย เพียงแต่อาจจะขาดคุณสมบัติบางประการไปเท่านั้นเอง ซึ่งหากเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับ Tablet PC โดยเฉพาะจะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่เหนือกว่า ดังเช่น Corel Grafigo ที่สามารถใช้ปากกาในการวาดภาพลงไปบนหน้าจอ แล้วระบบ Digital Ink สามารถรับรู้และแสดงศักยภาพได้เห็นกันอย่างเด่นชัด ส่วนโปรแกรมที่ยังไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับ Tablet PC โดยตรง แม้ว่าจะสามารถใช้งานได้ แต่ก็ไมได้ดึงความสามารถของ Tablet PC ออกมาได้อย่างชัดเจน เช่น AutoDesk Architectural Studio ที่สามารถใช้งานได้ เพราะออกแบบมาให้รองรับกับคอมพิวเตอร์ประเภท Pen อยู่แล้ว เพียงแต่ที่ขาดไปก็คือการรับรู้เรื่องการเขียนตัวอักษรลงไปเท่านั้นเอง
ดังนั้นการใช้งาน Tablet PC จึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด และอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรดาเหล่าซอฟต์แวร์ต่างๆ นั้น เตรียมตัวพัฒนาลงสู่แพลตฟอร์มใหม่นี้กันมากขึ้นแล้ว ทั้งโปรแกรมในใช้งานธุรกิจ งานเอกสาร งานออกแบบประเภท CAD ต่าง รวมทั้งเกมก็มีการพัฒนาออกมาด้วยเช่นกัน
แน่นอนว่าคุณสมบัติของ Tablet PC นั้น สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ได้เลย และอย่าทำไปเปรียบเทียบกับบรรดาเหล่าพ็อกเก็ตพีซีเป็นอันขาด เพราะนอกจากจะเป็นคนละแพลตฟอร์มแล้ว วัตถุประสงค์ในการใช้งานยังเป็นคนละประเภทกัน

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

Ainovo Novo 7 Basic

Ainovo Novo 7 Basic


   Ainovo Novo 7 Basic แท็บเล็ตยี่ห้อดังจากประเทศจีน ที่มีราคาแค่ $99 เท่านั้นเป็นแท็บเล็ตที่มีราคาถูกมาก ๆ โดยสเปกใช้ซีพียูแบบ  Single Core 1 GHz  ที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลกราฟฟิก ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android 4.0 มีขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว WVGA Touchscreen สามารถดูวีดีโอแบบ 1080p HD พร้อมด้วยพอร์ต HDMI  เป็นแท็บเล็ตต้นทุนต่ำ แต่มากไปด้วยความสามารถจริง ๆ หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ www.ainovo.com ชำระเงินผ่าน PayPal
 
         นอกจากนี้ยังมีแท็บเล็ตอีกตัวที่น่าสนใจและมีข่าวลือเยอะซะเหลือเกิน ข่าวลือที่ว่าก็คือiPad 3 นั้นเอง สินค้าจาก Apple มีข่าวกำลังจะเผยโฉมให้เห็นกันในปีนี้ (ข้อมูลข่าวลือ iPad 3) สำหรับแท็บเล็ตทั้ง 6 ตัวที่เราแนะนำล้วนแล้วแต่มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างกัน ดังนั้นหากใครกำลังสนใจที่จะมีแท็บเล็ตไว้ครอบครองสักเครื่องหนึ่ง ก็ควรเลือกใช้แท็บเล็ตที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานน่าจะดี ที่สุด

ZTE T98

ZTE T98

NVIDIA ผู้ผลิตชิปประมวลผลกราฟฟิกยี่ห้อดัง  ในที่สุดก็ได้ฤกษ์เปิดตัวแท็บเล็ตที่มาพร้อมชื่อ ZTE T98 พร้อมขุมหลังด้วยซีพียู NVIDIA Tegra 3 กับชิปประมวลผลระดับ Quad-Core  1.3 GHz แรม 1 GB  ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) มีขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด 5 ล้านพิกเซล สามารถบันทึกวีดีโอแบบ 1080p HD พร้อมกับแบตเตอรี่แบบอึด  ๆ 4000 mAh ส่วนเรื่องราคาและการวางจำหน่ายนั้นยังไม่เปิดเผย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

Asus Transformer Prime TF700TAsus Transformer Prime TF700T 

 
          Asus ผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ ถือว่า Asus เป็นแบรนด์สินค้าที่ผู้คนทั่วโลกรู้จัก และแน่นอนเพื่อให้สมกับเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Asus จึงส่ง Asus Transformer Prime TF700T แท็บเล็ตที่มาพร้อมกับความแรงถึงสุดขีดด้วยซีพียู NVidia Tegra 3 Cortex A9 Quad-Core 1.3 GHz  ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) หน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียด 1920 x1200 พิกเซล พร้อมด้วยกล้องหลัง 8 ล้านพิกเซลและกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล แถมยังถ่ายวีดีโอแบบ 1080p HD พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลให้เลือกถึงสองแบบระหว่าง 32 GB และ 64 GB

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

SONY Tablet S


 SONY Tablet S


          ขึ้นชื่อว่า SONY เรื่องดีไซน์และความหรูหราต้องไม่ธรรมดาแน่นอนและเป็นจุดเด่นสำคัญของยี่ห้อ นี้ ล่าสุดโซนีส่ง SONY Tablet S แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.2 Honeycomb (สามารถอัพเดทเป็น Android 4.0 ได้) ใช้ซีพียูความเร็ว 1GHz  และหน้าจอ TFT LCD ขนาด 9.4 นิ้ว ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล มีเทคโนโลยี TruBlack ลดแสงสะท้อน มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด 5.11 พิกเซลและกล้องหน้า 3 ล้านพิกเซล มีช่องเสียบ SD ขนาดเต็มพอร์ต Micro USB แบตเตอรี่อยู่ได้นาน 8 ชั่วโมง พร้อมฟังก์ชั่นเกมส์สุดเหนือชั้นที่สามารถเล่นเกมส์ตระกูล PlayStation Certified เปิดตัวแล้วราคาวางจำหน่าย 14,900 บาท

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

Samsung GALAXY Note


Samsung GALAXY Note
                                        Samsung GALAXY Note


ซัมซุงออกแท็บเล็ตตลอดกูล GALAXY Tab มาหลายรุ่นและยังคงบุกตลาดแท็บเล็ตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดซัมซุงส่ง Samsung GALAXY Note (Samsung N7000) ที่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 5.3 นิ้ว และยังสามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ กับสุดยอดจอ HD Super AMOLED ที่กลายเป็นจุดขายสำคัญของโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุง ขนาดจอภาพ 5 นิ้วความละเอียดสูงถึง 1280 × 800 พิกเซล พร้อมด้วยปากกา "S Pen"  ที่มาคู่กับการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มความแรงด้วย ซีพียู Dual-Core 1.4GHz ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android 2.3 (Gingerbread) พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 16 GB (เพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุด 32 GB) พร้อมด้วยกล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash และกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล เปิดตัวและวางจำหน่ายแล้วราคา 22,900 บาท และนอกจาก Samsung GALAXY Note ยังมีแท็บเล็ตรุ่นอื่น ๆ ที่น่าสนใจเช่น GALAXY Tab 10.1, GALAXY Tab 7.7 และ GALAXY Tab 7.0 Plus เป็นต้น 

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

อัพเดท tablet


 กลับ มาอัพเดทเรื่องราวของแท็บเล็ตที่น่าสนใจสำหรับปี 2012 กันอีกครั้ง ทุกวันนี้ไม่ว่าจะ
มองไปทางไหน  เทคโนโลยีก็ล้วนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ใครหลาย ๆ คน อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผู้คนชอบพกพากันนอกจากสมาร์ทโฟนสุดเท่สุดเก๋แล้ว แท็บเล็ต(Tablet) เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการพกพา เพราะแท็บเล็ตสามารถรองรับการทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะ พรีเซ็นต์งาน, รับ-ส่งอีเมล, ค้นหาข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ความสามารถของแท็บเล็ตทำได้สารพัดจริง ๆ ด้วยขนาดที่กระทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก แถมยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานอีกเยอะแยะมากมาย ว่าแล้วเราก็มาติดตามแท็บเล็ตยี่ห้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจสำหรับปีนี้กัน ส่วนจะมียี่ห้อไหน รุ่นใดบ้าง มาติดตามกันเลย

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล


ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาแล้ว เริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สร้างขึ้นในประเทศจีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้วหลักการของแบบเบจนี้เองที่ได้นำมาพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เราจึงยกย่องให้แบบเบจเป็น บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์
หลังจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมามากมายหลายขนาด ทำให้เป็นการเริ่มยุคของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง โดยสามารถจัดแบ่งคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 5 ยุคประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2376 นักคณิตศาสต์ชาวอังกฤษ ชื่อ ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) สามารถคำนวณค่าของตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ การทำงานของเครื่องนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ำหมุนฟันเฟือง มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู คำนวณได้โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษเป็นการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มิใช่เครื่องคำนวณ โดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) ได้นำแนวความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเครื่องหนึ่งเรียกว่า ENIAC (Electronic Numericial Integrator and Calculator) ซึ่งต่อมาได้ทำการปรับปรุงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และได้ประดิษฐ์เครื่อง UNIVAC (Universal Automatic Computer) ขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี
จึงนับได้ว่า UNIVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ถูกใช้งานในเชิงธุรกิจ ซึ่งนับเป็นการเริ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกอย่างแท้จริง เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอดสุญญากาศในการควบคุมการทำงานของเครื่อง ซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่มีขนาดใหญ่มากและราคาแพง ยุคแรกของคอมพิวเตอร์สิ้นสุดเมื่อมีผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสูญญากาศ

Post-PC operating systems


Post-PC operating systems


ในปัจจุบันมีความนิยมในการใช้งาน Tablet สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ tablet ขึ้นมาเฉพาะโดยไม่ได้ตามเทคโนโลยีของ PC หรือ PDA เหมือนในอดีต ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมด้าน Hardware หรือ Software ต่างมีผู้ผลิต OS (Operating System) ของตนเองมาแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น ค่าย Windows เองก็พยายามจะรักษาตลาดเดิมของ PocketPC เอาไว้ นอกจากนี้ Apple ผู้ผลิต iPad ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน Tablat อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ก็มี iOS ที่พัฒนาสำหรับ Tablat โดยเฉพาะและมีจุดแข็งในการผลิตฮาร์ดแวร์เองทำให้ OS สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้คู่แข่งสำคัญอย่าง Google ก็มี Android OS ที่มีจุดแข็งในการเปิดให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อื่นๆ สามารถนำ Android OS ไปใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ของตน นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ผลิตหลายราย ที่พยายามสร้าง OS ของตนขึ้นมาเพื่อใช้งานกับ Tablat ของตนเอง เช่น Blacberry Tablet OS ที่อิงระบบ QNX หรือ HP ที่พยายามสร้าง webOS เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาด แต่ทำไม่สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม Tablat ยังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในอนาคต Tablat จะเป็นมากกว่ากระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะบรรจุเทคโนโลยีมากมาย อีกทั้งความสามารถด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความสามารถของ Tablat เปิดกว้างมายิ่งขึ้น
 

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์


แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือ แท็บเล็ต - Tablet

"แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer" หรือเรียกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet" คือ "เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊คแบบ convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือแบบสไลด์ก็ตาม" ซึ่งทางบริษัท Apple ผู้ผลิต "ไอแพด - iPad" ได้เรียกอุปกรณ์ของตัวเองว่าเป็น "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer" เครื่องแรก

 

ความแตกต่างระหว่าง "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet computer" และ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC"

เริ่มแรก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" จะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 ของ Intel เป็นพื้นฐานและมีการปรับแต่งนำเอาระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Personal Computer - PC มาทำให้สามารถใช้การสัมผัสในการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น Windows 7 หรือ Ubuntu Linux แทนที่จะใช้แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดหรือเมาส์ และเนื่องจากเป็นการรวมกันระหว่างระบบปฏิบัติการ Windows และหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ของ Intel ทำให้มีคนเรียกกันว่า "Wintel"
 
ต่อมาในปี 2010 ได้เกิดแท็บเล็ตที่แตกต่างจาก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ขึ้นมาโดยไม่มีการยึดติดกับ Wintel แต่ไปใช้ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนนั่นก็คือ "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆว่า แท็บเล็ต - Tablet" ซึ่งจะใช้หน้าจอแบบ capacitive แทนที่ resistive ทำให้สามารถสัมผัสโดยการใช้นิ้วได้โดยตรงและสัมผัสพร้อมกันทีละหลายจุดได้หรือ multi-touch ประกอบกับการใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM แทนซึ่งสถาปัตยกรรม ARM นี้ทำให้แท็บเล็ตนั้นมีการใช้งานได้ยาวนานกว่าสถาปัตยกรรม x86 ของ Intel หลายๆคนคงจะรู้จักแท็บเล็ตตัวนี้กันเป็นอย่างดีนั้นก็คือ ไอแพด (iPad) นั้นเอง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer)


แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer)

"แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer)" คือ "เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเอง" ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากทาง Microsoft ได้ทำการเปิดตัว Microsoft Tablet PC ในปี 2001 แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปและไม่เป็นที่นิยมมากนัก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Laptops ตรงที่อาจจะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้งาน แต่อาจจะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน (มีแป้นพิมพ์ปรากฎบนหน้าจอใช้การสัมผัสในการพิมพ์) "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน


แท็บเล็ท (Tablet)


แท็บเล็ท (Tablet)

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณสามารถพกติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษ
"แท็บเล็ต - Tablet" ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน (อาจจะเป็นกระดาษ, ดิน, ขี้ผื้ง, ไม้, หินชนวน) และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet Personal Computer)" และ "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer" หรือเรียกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet"
 
ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเลยทีเดียว เครื่องแท็บเล็ตพีซี มีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถถือได้ด้วยมือเดียวและน้ำหนักเบากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค